Tomt 12
Båtåne
Beliggenhet

Utsikt til Grønsennknippa, Ålfjell, Gilafjellet og Vasetvatnet (etter skogrydding).

Utnyttelse

Maksimal utnyttingsgrad: T-BRA = 316 m2. Maksimal mønehøyde over ferdig planert terreng: 6,1 m.

Areal

2500 kvadratmeter

Pris m/infrastruktur

kr. 890 000,-

Tomteområdet Båtåne
12